Bel +31 (0)30 44 2 00 15,   Whatsapp of mail info@ipmpartners.com
Privacy verklaring

Privacy verklaring

Dit privacy-statement geldt voor zowel iPM Partners B.V. als haar dochtermaatschappij iPM Academy B.V. (daarna genoemd iPM). Uw privacy is voor iPM van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.ipmpartners.nl en www.ipmpartners.com allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met iPM via privacy@ipmpartners.nl.

iPM helpt organisaties met het slagvaardig, effectief en duurzaam realiseren van strategische doelstellingen. Wij gebruiken hierbij onze zelf ontwikkelde methode van integraal Performance Management (iPM). Indien u gebruik maakt van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en waar wij ze voor gebruiken. Wij informeren u ook over uw rechten hierin. iPM neemt uw privacy serieus en hanteert een privacybeleid.

Wij gebruiken met betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De relevante wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst en gerechtvaardigd belang.
 • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie en nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Wij houden ons strikt aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgevingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt ons helpen door op kopieën van documenten die gegevens onleesbaar te maken, die wij niet nodig hebben voor de behandeling van de aanvraag. Maak in elk geval uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Zo verminderen we samen het risico op bijvoorbeeld identiteitsfraude.

Dit privacystatement geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens verzamelen wij en waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

iPM heeft persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de gevraagde advies-, opleidings- en coachingsdiensten;
 • Het beheren van klantrelaties;
 • Het uitvoeren van marketing en andere commerciële activiteiten;
 • Het behandelen van klachten;
 • Het voeren van een juiste personeels- en salarisadministratie inclusief controles;
 • Het voeren van een juiste financiële en projectenadministratie, inclusief goed debiteuren- en crediteurenbeheer;
 • Het zorgdragen voor en uitvoeren van de afgesproken personeelsvoorzieningen (verzekeringen, pensioen, WIA, WGA, etc.);
 • Het voeren van een goede administratie van en voor onze samenwerkingspartners (flexschil).

Wij verzamelen hiervoor de volgende gegevens:

 • Naam
 • Voornamen
 • Voorletters
 • Titulatuur
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het mailadres);

Voor personeel en medewerkers van de flex-schil aanvullend:

 • Burgerlijke staat,
 • Rekeningnummer bank: IBAN
 • Opleidingsgegevens
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • Een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het eerste punt bedoelde gegevens;
 • Mogelijk overige persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten;
 • Andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

De website

iPM verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op de website in de eerste plaats om onze (web) diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren.

iPM verwerkt op haar websites de volgende gegevens van u:

 • Inlog- en identificatiegegevens ten behoeve van onze klantportalen;
 • Gegevens om een chat en/of webformulier te beantwoorden en/of af te handelen.
 • Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. Hierbij kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee willen wij ook de werking van de website waar mogelijk verbeteren.
 • Contactformulier, eBook download formulier, inspiratiesessie of masterclass formulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Met het eBook download formulier kunt u gratis eBooks downloaden. De gegevens die u achterlaat worden gebruikt om het eBook of andere gratis informatie toe te sturen. Met het inspiratie- en masterclassformulier kunt u zich aanmelden voor een inspiratiesessie of masterclass gegeven door iPM. 

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer, naw-gegevens en uw functie. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. U kunt ons blokkeren per mail of een bezwaar maken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

WhatsApp

Het is mogelijk dat we ook via WhatsApp met u communiceren. We delen via WhatsApp geen privacygevoelige informatie met u, zoals rekeningnummers of andere persoonsgegevens. Want WhatsApp is minder betrouwbaar en veilig dan bijvoorbeeld e-mail. We zullen u dus nooit vragen om vertrouwelijke informatie. We verzoeken u vriendelijk om ook niet uit uzelf privacygevoelige gegevens te delen via WhatsApp.

Derden

iPM verstrekt enkel uw gegevens aan derde partijen die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Daarbij kunt u denken aan ICT-leveranciers. In sommige gevallen worden aan derden meer persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld aan een deurwaarder of advocaat. De gegevensuitwisseling vindt plaats binnen de wettelijke kaders en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

iPM treft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

iPM is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten, zoals de Belastingdienst en Justitie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Wij gaan uiterst zorgvuldig met deze verzoeken om.

Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd. De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem, en de toegang tot persoonsgegevens hiertoe is afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.

Onze medewerkers zijn tot geheimhouding van uw gegevens verplicht. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen, gegevens verwerken en gebruiken.

Bewaartermijn

iPM bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Wanneer de termijnen verstreken zijn worden uw gegevens vernietigd door iPM of een door ons ingeschakeld bedrijf dat gespecialiseerd is in de vernietiging van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat ook het vernietigen van gegevens met zorg gebeurt.

Uw rechten

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens.

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@ipmpartners.nl.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn. Wij behandelen uw aanvraag binnen vier weken.

Wijzigingen van het privacystatement

Wij behouden ons het recht voor dit privacystatement te wijzigingen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met uw gegevens om gaan raden we u aan om zo nu en dan dit statement door te nemen.

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement, dan kunt u contact met ons opnemen. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per mail melden via privacy@ipmpartners.com.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

iPM Partners B.V.                             iPM Academy B.V.
Daalsesingel 51B                             Daalsesingel 51B
3511 SW Utrecht                             3511 SW Utrecht
+31 (0)30 442 00 15                       +31 (0)30 442 00 15
privacy@ipmpartners.com            privacy@ipmpartners.com

Bijgewerkt op 16-04-23