Bel +31 (0)30 44 2 00 15,   Whatsapp of mail info@ipmpartners.com
Zorgorganisatie Lunet: Antwoorden op de uitdagingen van nu
Deel deze klantcase

Zorgorganisatie Lunet: Antwoorden op de uitdagingen van nu

In ons boek ‘Organisaties die wél (samen)werken‘ beschrijven auteurs Peter Geelen & Fleur Verhagen hoe je met integraal prestatiemanagement een samenwerking tussen organisaties richt, inricht en de activiteiten laat verrichten met de klant als uitgangspunt. In het boek laten we diverse gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen aan het woord om hun ervaringen met ketensturing te delen. Graag delen we het verhaal van Eric van der Graaf, directeur Strategie en Zorgontwikkeling Lunet.

Binnen de sectoren Jeugdzorg (JZ) en Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGZ) kennen we veel veranderingen en uitdagingen. Denk aan veranderende wetgeving, vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt, andersoortige ondersteuningsvragen van cliënten en veranderende financiële kaders. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten organisaties veranderen en samenwerkingsverbanden aangaan.

Lunet is een organisatie voor JZ en VGZ in de regio Eindhoven & De Kempen. Er is een verandering gaande om meer op ketens te sturen. Eerst interne ketens door zorgpaden en zorgprogramma’s te implementeren, waarbij de cliëntvraag en de context waarbinnen begeleiding en ondersteuning wordt aangeboden, leidend zijn. Strategisch gezien is er een andere inrichting van de organisatie nodig met als basiselementen: lerend vermogen en samenwerking binnen de zorgpaden. Het blijkt in de praktijk soms lastig om vanuit de oude kaders deze vernieuwing aan te gaan. Specialistische onderdelen binnen de organisatie moeten met andere onderdelen samenwerken en staand beleid en protocollen van weleer aanpassen, zodat een nieuw ‘zo doen we het binnen Lunet’ ontstaat. We zoeken hierbij naar een juiste balans tussen routine en maatwerk. Dit traject kost tijd, energie en afstemming. Het levert duidelijkheid op voor cliënten en medewerkers, maar bovenal ook energie en het gevoel dat we aan het bouwen zijn.

Behalve deze interne transformatie vindt er nog een belangrijke ontwikkeling plaats. Binnen de regio dient zich een groter vraagstuk aan. In de nabije toekomst wordt een enorme toename van het aantal cliënten verwacht met Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Deze toename is niet op te vangen door één organisatie vanwege een gebrek aan capaciteit en door versnippering van deskundigheid, expertise en vormen van zorg. Onderzoek met twee andere partners in de regio maakt duidelijk dat alleen in gezamenlijkheid een antwoord kan worden geboden op de uitdagingen binnen de regio.

Onderzoek met twee andere partners in de regio maakt duidelijk dat alleen in gezamenlijkheid een antwoord kan worden geboden op de uitdagingen binnen de regio.

– Eric van der Graaf, directeur Strategie en Zorgontwikkeling Lunet

De betrokken bestuurders van de drie organisaties hebben met elkaar gezamenlijke waarden vastgesteld, een stuurgroep ingesteld en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Vervolgens hebben ze dertien ‘sleutels’ vastgesteld, waarvan ze vermoeden dat ze kunnen bijdragen aan de regionale opgave. De sleutels zijn nader uitgewerkt en hierbij zijn cliënten en hun netwerk betrokken, evenals stakeholders, partijen uit het sociale domein, het onderwijs en regionale samenwerkingspartijen. Door de opgave niet per organisatie te benaderen maar vanuit een regionale opgave, wordt ketensamenwerking steeds logischer. Met vallen en opstaan wordt er geleerd, geëxploreerd en verkend. Hierbij is het van groot belang dat de individuele organisaties over hun grenzen heen durven kijken, lef tonen en het anders organiseren omarmen. Complexe vraagstukken als dit vragen immers om continu leren en bijstellen. Deze manier van ketensamenwerking is een zoektocht die de betrokkenen veel energie geeft en het gevoel echt een bijdrage te leveren aan de toekomst van VG-cliënten binnen de regio.

Een ander mooi voorbeeld van ketensturing is de samenwerking in de regio Nijmegen van een aantal VG-organisaties en een AVG-polikliniek (arts verstandelijk gehandicapten, onderdeel van de afdeling eerstelijnsgeneeskunde van een ziekenhuis). Zij hebben de toegang tot specialistische diagnostiek en behandeling centraal georganiseerd. Via triage wordt de cliënt snel in contact gebracht met de organisatie die de vraag het best kan invullen. De ketenpartners werken met één onderling tarief en de klant hoeft niet bij verschillende voordeuren te informeren. Ook zijn er voordelen voor de organisaties. Zij hoeven niet opnieuw een intake te verrichten, indicatie te checken en een wachtlijst te beheren.

Willen we antwoorden vinden op de enorme uitdagingen binnen de JZ en de VG, dan is ketensturing en ketensamenwerking noodzakelijk. Alleen dan kunnen we de maatschappelijke opdracht blijven vervullen en onze verantwoordelijkheid nemen voor de begeleiding en ondersteuning van de kwetsbaarste cliënten, nu en in de toekomst.

Tips van Eric bij het starten met ketensturing:

  1. Voor ketensamenwerking is een gedeelde opdracht, gestaafd met data en omarmd door betrokkenen, een vereiste.
  2. Investeer in het vertrouwen tussen de betrokken organisaties. Van elkaar willen leren staat daarbij cenraal.
  3. Neem een klantgroep (doelgroep, regio of wijk) als vertrekpunt om los te komen van de belangen van de individuele organisaties.

Willen we antwoorden vinden op de enorme uitdagingen binnen de JZ en de VG, dan is ketensturing en ketensamenwerking noodzakelijk.

– Eric van der Graaf, directeur Strategie en Zorgontwikkeling Lunet
Terug naar overzicht
Kom in contact!
Peter Geelen
peter.geelen@ipmpartners.com0646230617
Kom in contact!
Fleur Verhagen
fleur.verhagen@ipmpartners.com0657547370